Ανακοινώσεις

24 Οκτ
By: Press Office 0

Μήνυμα για την 75η επέτειο από την ίδρυση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών

(Στα ελληνικά και σε όλες τις επίσημες γλώσσες του ΟΗΕ [αραβικά, κινέζικα, αγγλικά, γαλλικά, ρωσικά, ισπανικά])

 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, που ιδρύθηκε πριν 75 χρόνια, την επαύριο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, είναι πάντα προσηλωμένος στην ιδρυτική του αποστολή: να ενώσει τα έθνη και τους λαούς με στόχο τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας και την προώθηση της ανάπτυξης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Από τότε έχουμε προχωρήσει πολύ. Μένουν όμως πολλά ακόμα να γίνουν. Διαρκείς προκλήσεις, όπως η πείνα, οι συγκρούσεις, η αυξανόμενη ανισότητα μεταξύ πολιτών και εθνών, η κλιματική αλλαγή,  η ανισότητα και η βία με βάση το φύλο, καθώς επίσης και η πρόσφατη κρίση του COVID-19 αποδεικνύουν ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών είναι εξίσου σημαντική σήμερα όπως και το 1945. Όλες αυτές οι παγκόσμιες προκλήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν και τελικώς να ξεπεραστούν μόνο μέσω συντονισμένης σε παγκόσμιο επίπεδο δράσης και μέσω πολυμερούς διπλωματίας, στη βάση του διεθνούς δικαίου. 

Η Ατζέντα του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ορόσημο στην πορεία των Ηνωμένων Εθνών μέχρι σήμερα, αποτελεί τον οδικό χάρτη για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων. Η εφαρμογή της είναι αναγκαία για την επιβίωσή μας και απαιτούνται επείγουσες προσπάθειες για τον σκοπό αυτό. 

Σ’ αυτή την ιστορική επέτειο ας αναλογιστούμε τι έχει πετύχει μέχρι στιγμής η ανθρωπότητα συνολικά και τι θα μπορούσε να κάνει ακόμα καλύτερα: μια ανανεωμένη αντίληψη της παγκόσμιας συνευθύνης, αλληλεγγύη θεμελιωμένη στη δικαιοσύνη και διασφάλιση της ειρήνης. Με τις σκέψεις αυτές ας αφοσιωθούμε ξανά στο όραμα του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, που είναι σήμερα πιο επίκαιρο παρά ποτέ. 

 

ΑΡΑΒΙΚΑ

إن منظمة الأمم المتحدة التي تأسست قبل 75 عاما ومباشرة بعد الحرب العالمية الثانية لا زالت تكرس نشاطها لمهامها التاسيسية الهادفة إلى توحيد الأمم والشعوب بهدف المحافظة على السلام والأمن وتفعيل التنمية وحقوق الإنسان

لقد قطعنا أشواطا طويلة منذ ذلك الحين ولازال المشوار طويلا لحقيق المزيد حيث نواجه تحديات مستمرة مثل الجوع والنزاعات وعدم المساواة المتزايدة بين المواطنين والأمم والتغير المناخي والعنف على أساس الجنس وكذلك الأزمة الأخيرة لكوفيد 19 ،  والتي تدل على أن التعاون بين الدول يعتبر في غاية الأهمية كما كان عليه عام 1945 ، وكل هذه التحديات العالمية يمكن معالجتها وبالتالي تجاوزها من خلال النشاط المنسق على الصعيد العالمي ومن خلال الدبلوماسية المتعددة الجوانب وعلى أساس القانون الدولي

إن أجندة عام 2030 بشأن التنمية المستدامة والتي تعتبر إنطلاقة في مسيرة الأمم المتحدة لغاية اليوم تعتبر خارطة الطريق لبلوغ الأهداف أعلاه ، ويعتبر تنفيذها أمرا ضروريا لديمومتنا وبالتالي تتطلب جهودا ملحة وفورية لتحقيق هذا الهدف

بمناسبة هذه الذكرى التاريخية لنتوقف ونتأمل ماذا حققته البشرية حتى الأن بشكل إجمالي وماذا يمكن أن تقوم به بشكل أفضل من خلال مفهوم متجدد للتضامن العالمي المسؤول والمبني على العدل وتحقيق السلام

من خلال هذه الأفكار لنكرس انفسنا ومهامنا للرؤية التي جاء بها ميثاق الأمم المتحدة الذي يعتبر اليوم ضروريا أكثر من أي وقت مضى

 

 

ΚΙΝΕΖΙΚΑ

联合国成立于第二次世界大战前夕,75年来秉承初旨,始终致力于团结各个国家和各国人民以追求和平与安全,促进发展与人权。

从那时起,我们已经走了很长一段路,但是还有很多工作要做。我们不断地面临各种挑战:饥饿、冲突、国民与国家之间日益严重的不平等、气候变化、性别间的不平等和暴力以及最近的COVID-19危机等,这证明:国家之间的合作在今天和1945年那时一样重要。所有这些全球性的挑战只能通过在全球范围内采取协调一致的行动以及在国际法的基础上通过多边外交来最终克服。

《 2030年可持续发展议程》是迄今为止联合国发展历程中的一座里程碑,是实现上述目标的路线图。为了生存,我们必须执行它,而且需要抓紧并努力执行。

在这个具有历史意义的周年纪念日,让我们回顾一下整个人类迄今取得的成就以及可以做得更好的地方:新的对于全世界的责任感、建立在公平基础上的团结以及对和平的维护。心怀此念,让我们再次投身《联合国宪章》的构想,该构想在今天比以往任何时候都更加具有现实意义。

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ

Established 75 years ago in the wake of World War II, the United Nations (UN) is still devoted to its founding mission: bring nations and peoples together in order to preserve peace and security and promote development and respect of human rights.

Since then, we have come a long way, but much more remains to be done. Enduring challenges such as hunger, conflict, growing inequality among citizens and nations, climate change, persistent gender-based inequality and violence, as well as the latest crisis of COVID-19 prove that cooperation among States is equally important today as it was back in 1945. All these global challenges can be tackled and eventually overcome only through globally coordinated action and multilateralism anchored in international law.

The 2030 Agenda for Sustainable Development, a milestone of the UN’s activity so far, constitutes the road map to the achievement of the above goals. Its implementation is a necessity for our survival and, to this end, urgent efforts are required.

On this historic anniversary, let us reflect on what humanity, as a whole, has achieved so far and what it could do even better: renewed sense of global co-responsibility, solidarity grounded in justice and attainment of peace. With these thoughts in mind, let us recommit ourselves to the vision of the UN Charter, which is more pertinent today than ever before. 

 

ΓΑΛΛΙΚΑ

L’Organisation des Nations Unies, fondée il y a 75 ans, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, poursuit toujours sa mission fondatrice, qui est celle de l’union des peuples et des nations dans le but de sauvegarder la paix, maintenir la sécurité, promouvoir le développement et le respect des droits de l’homme. 

Nous avons parcouru un long chemin depuis sa création, mais beaucoup reste à faire. Les enjeux qui perdurent, tels que la famine, les conflits, l’inégalité croissante entre les citoyens et les nations, le changement climatique, l’inégalité des sexes et la violence contre les femmes, tout comme la dernière crise du COVID-19 soulignent combien la coopération entre les États est-elle importante aujourd’hui, tout comme en 1945. Tous ces défis mondiaux ne seront pas relevés ni surmontés finalement, sans avoir recours à une action concertée au niveau mondial et à la diplomatie multilatérale sur la base du droit international. 

Afin d’atteindre ces objectifs, la feuille de route est le Programme de développement durable à l’horizon 2030, étape-charnière dans le parcours de l’ONU jusqu’à présent. Sa mise en œuvre est indispensable à notre survie et il est urgent de déployer des efforts à cet égard. 

À cet anniversaire historique, songeons à ce que l’humanité a réussi dans son ensemble ainsi qu’à ce que nous pourrions mieux faire : il s’agit d’une notion revisitée de la responsabilité commune mondiale, de la solidarité fondée sur la justice et le maintien de la paix. C’est avec ces réflexions que nous devons nous tourner de nouveau vers la vision de la Charte de Nations Unies, qui est aujourd’hui plus pertinente que jamais. 

 

 

ΡΩΣΙΚΑ

Организация Объединенных Наций, созданная 75 лет назад сразу же после окончания Второй мировой войны, и по сей день предана своей первоначальной миссии: объединять нации и народы с целью сохранения мира, безопасности, обеспечения развития и защиты прав человека.  

С тех пор мир ушел далеко вперед. Однако, многие вопросы так и остались нерешенными. Постоянные вызовы, такие как голод, все растущее неравенство между гражданами и народами, климатическое изменение,  неравенство между полами и связанное с ним насилие, а также последний кризис COVID-19, являются доказательством того, что сотрудничество между государствами не потеряло своей значимости и сегодня, как в том далеком 1945 году. Эти мировые вызовы могут быть преодолены и в конечном счете преодолены только с помощью скоординированных на мировом уровне действий и путем многосторонней дипломатии на основе международного права.   

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, рубеж в исторической деятельности Объединенных Наций, является «дорожной картой» для достижения вышеуказанных целей. Ее выполнение – необходимое условие для выживания планеты, и к этому следует немедленно приложить все усилия. 

Отмечая этот исторический юбилей, следует поразмыслить, чего добилось человечество за эти десятилетия, и как добиться еще большего и лучшего: обновленной концепции глобальной взаимоответственности, солидарности, основанной на справедливости и гарантиях мира. Именно с этими мыслями давайте вернемся к Хартии Объединенных Наций, как никогда актуальной сегодня.  

 

 

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

La Organización de las Naciones Unidas, establecida hace 75 años, el día siguiente a la Segunda Guerra Mundial, sigue siendo leal a su misión fundadora:  unir naciones y pueblos teniendo como  objetivo la preservación de la paz y de la seguridad y la promoción del desarrollo y de los derechos humanos. 

Desde entonces hemos progresado mucho. Sin embargo queda mucho por hacer. Desafíos permanentes como la hambruna, los conflictos, la desigualdad creciente entre ciudadanos y naciones, el cambio climático, la desigualdad y la violencia de género como también la última crisis debida al COVID-19 demuestran que la cooperación entre los estados es tan   importante hoy como lo fue en el año 1945. Todos estos desafíos mundiales pueden enfrentarse y finalmente superarse solo por el intermedio de una acción coordenada a nivel mundial y a través de una diplomacia multilateral basada en el derecho internacional. 

La Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, hito en las actividades de las Naciones Unidas hasta la fecha, sirve como hoja de ruta para lograr las metas mencionadas. Su  implementación es una necesidad para nuestra supervivencia y por eso se necesitan esfuerzos urgentes.   

En este aniversario histórico pensemos sobre lo logrado hasta hoy por la humanidad, conjuntamente y que es lo que hubiera podido realizarse de mejor manera: un concepto renovado de corresponsabilidad mundial, una solidaridad basada en la justicia y la salvaguardia de la paz. Con estas reflexiones en mente, reanudemos nuestro compromiso en la visión de la Carta de las NN.UU. que hoy es más pertinente que nunca.