ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

1. Γενικοί ορισμοί
1.1. H διαδικτυακή πύλη www.presidency.gr αποτελεί τον διαδικτυακό τόπο της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης αποτελεί παραγωγή και ιδιοκτησία της Προεδρίας της Δημοκρατίας, εκτός από τις περιπτώσεις όπου επισημαίνεται ρητώς η όποια άλλη προέλευση του περιεχομένου.
1.2. Ο επισκέπτης ή χρήστης της παρούσας ιστοσελίδας (στο εξής «επισκέπτης») αποδέχεται ανεπιφύλακτα κατά την πλοήγησή του και την χρήση του περιεχομένου της τους όρους του παρόντος κειμένου.
1.3. Η διαδικτυακή πύλη ενδεχομένως να περιλαμβάνει ειδικότερο περιεχόμενο το οποίο να διέπεται από διαφορετικούς όρους χρήσης από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν κείμενο. Στην περίπτωση αυτή, οι όροι χρήσης του επιμέρους περιεχομένου υπερισχύουν των όρων χρήσης του παρόντος κειμένου.

2. Υποχρεώσεις του χρήστη
2.1. Η χρήση της διαδικτυακής πύλης της Προεδρίας της Δημοκρατίας (στο εξής «διαδικτυακή πύλη») επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο για νόμιμους σκοπούς και με νόμιμο τρόπο.
2.2. Ο επισκέπτης της διαδικτυακής πύλης οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις πράξεων οι οποίες υπονομεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ορθή λειτουργία και διαθεσιμότητα της διαδικτυακής πύλης.
2.3. Το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης διατίθεται ελεύθερα προς το κοινό. Συγκεκριμένα, επιτρέπεται η ανάγνωση του περιεχομένου όπως αυτό γίνεται διαθέσιμο μέσω της διαδικτυακής πύλης και για όσο χρονικό διάστημα το περιεχόμενο αυτό γίνεται διαθέσιμο. Επιτρέπεται, επίσης, η αναδημοσίευση τμημάτων του περιεχομένου της διαδικτυακής πύλης, υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο αυτό δεν θα αλλοιώνεται κατά κανένα τρόπο και με ρητή αναφορά ότι πρόκειται για αναδημοσίευση από τη διαδικτυακή πύλη της Προεδρίας της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας δημοσίευσης, καθώς και σχετικού συνδέσμου προς τη διαδικτυακή πύλη όπου αυτό είναι εφικτό. Σε κάθε περίπτωση, διατηρούνται όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού. Περιεχόμενο το οποίο έχει προσδιοριστεί ρητά ως ιδιοκτησία τρίτων και δεν ανήκει στην Προεδρία της Δημοκρατίας δεν καλύπτεται από την παρούσα άδεια χρήσης. Για τη χρήση και εκμετάλλευση του περιεχομένου αυτού, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποταθεί στους δικαιούχους των σχετικών δικαιωμάτων.
2.4. Σε κάθε περίπτωση, η Προεδρία της Δημοκρατίας διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει σε ορισμένη περίπτωση την καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση περιεχομένου της παρούσας διαδικτυακής πύλης επί του οποίου κατέχει τα σχετικά πνευματικά δικαιώματα. Στην περίπτωση αυτή, ο επισκέπτης οφείλει να συμμορφώνεται άμεσα προς την υπόδειξη της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

3. Αποποίηση ευθύνης
3.1. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης να είναι πλήρες, ακριβές, αληθές και επικαιροποιημένο. Παρά ταύτα, η Προεδρία της Δημοκρατίας δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα που μπορεί να υπάρχουν στο αναρτημένο περιεχόμενο ή για σφάλματα χειρισμού κατά τη διαδικασία της ανάρτησης ή για τυχόν προβλήματα δικτυακής φύσης, τα οποία εμποδίζουν την πρόσβαση προς τη διαδικτυακή πύλη.
3.2. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης να είναι ασφαλές προς χρήση από τους επισκέπτες της διαδικτυακής πύλης από κακόβουλο λογισμικό. Παρόλα αυτά, καμία εγγύηση δεν παρέχεται για τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στις συσκευές των χρηστών από τη χρήση της διαδικτυακής πύλης.
3.3. Η διαδικτυακή πύλη ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους) προς διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των χρηστών της διαδικτυακής πύλης. Η Προεδρία της Δημοκρατίας δεν ευθύνεται κατά κανένα τρόπο για το περιεχόμενο των διαδικτυακών τόπων τρίτων και οι παραπομπές αυτές δεν αποτελούν υιοθέτηση απόψεων και πράξεων που αυτοί εκφράζουν ή αποδοχής του περιεχομένου τους.

4. Προσωπικά δεδομένα και δεδομένα επικοινωνίας
4.1. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλιστεί η ανωνυμία των χρηστών της διαδικτυακής πύλης. Για το σκοπό αυτό, δεν γίνεται καμία καταγραφή των στοιχείων σύνδεσης των απλών χρηστών με χρήση cookies.
4.2. Η Προεδρία της Δημοκρατίας ενδέχεται να χρησιμοποιήσει το σύστημα Google Analytics. Στην περίπτωση αυτή, η καταγραφή των στοιχείων πρόσβασης, όπως η IP διεύθυνση, γίνεται με τρόπο ανώνυμο και μόνο για την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων χρήσης της διαδικτυακής πύλης. Η χρήση της διαδικτυακής πύλης προϋποθέτει την αποδοχή των όρων χρήσης του συστήματος Google Analytics από το χρήστη. Τα υπόλοιπα στοιχεία πρόσβασης τα οποία τυπικά καταγράφονται στα log files των εξυπηρετητών ιστοσελίδων διέπονται από κανόνες προστασίας, αξιοποίησης και καταστροφής τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και δεδομένων επικοινωνίας.
4.3. Τυχόν συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή δεδομένων επικοινωνίας κατά τα ανωτέρω λαμβάνει χώρα αποκλειστικά για τους σκοπούς των παρεχόμενων υπηρεσιών της παρούσας διαδικτυακής πύλης και ιδίως προκειμένου να καταστεί εφικτή: α) η παρακολούθηση της επισκεψιμότητας του ιστοτόπου και β) η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
4.4. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και δεδομένων επικοινωνίας λαμβάνει χώρα σύμφωνα με την οικεία ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

5. Ισχύς και τροποποίηση όρων ‑ Εφαρμοστέο δίκαιο
5.1. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης της διαδικτυακής πύλης αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Προεδρίας της Δημοκρατίας και του επισκέπτη της διαδικτυακής πύλης, των ιστοσελίδων και υπηρεσιών της. Καμία τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αποτελεί μέρος αυτής της συμφωνίας εάν δεν εκφράζεται εγγράφως και δεν ενσωματωθεί στους παρόντες όρους χρήσης.
5.2. Οι όροι χρήσης στο παρόν κείμενο τίθενται άμεσα σε ισχύ στο σύνολό τους. Η Προεδρία της Δημοκρατίας διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να προσθέτει, αφαιρεί ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης, καθώς και τους όρους χρήσης αυτής, οποτεδήποτε κρίνει κάτι τέτοιο αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, παρά μόνον μέσω ανάρτησης στην ίδια την διαδικτυακή πύλη.
5.3. Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της διαδικτυακής πύλης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Εάν κάποιος εκ των ως άνω όρων του παρόντος είναι ή καταστεί αντίθετος προς το ως άνω νομικό πλαίσιο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]